Europa

Komunikat Finlandii, Luksemburga, Włoch, Holandii oraz Polski z dn. 5.04.2019 ws. ACTA2 (tłum. PL)

Komunikat Finlandii, Luksemburga, Włoch, Holandii oraz Polski z dnia 5.04.2019 w sprawie dyrektywy ACTA2. Tłumaczenie na język polski:

„Celem dyrektywy było polepszenie dobrego funkcjonowania rynku wewnętrzego oraz stymulacja inowacji, kreatywności, inwestycji oraz produkcji nowych treści, również w środowisku cyfrowym. Podpisujący się wspierają te cele. Technologie cyfrowe zmieniły radykalnie sposób w jaki treść zostaje tworzona, rozpowszechniania oraz w jaki sposób uzyskiwany jest do niej dostęp. Ramki prawne muszą odzwierciedlać i kierować te zmiany. Niemniej, z naszego punktu widzienia, finalny tekst dyrektywy ponosi porażkę w dostarczeniu rozwiązań do powyżej wymienionych celów. Uważamy, że dyrektywa w formie jest krokiem wstecz dla wewnętrznego rynku cyfrowego zamiast krokiem do przodu.

Przede wszystkim żałujemy, że dyrektywa nie adresuje właściwej równo wagi pomiędzy ochroną włascicieli praw autorskich oraz interesami obywateli Unii Europejskiej oraz firm. Przez co ryzykuje uniemożliwiniem inowacji prędzej niż promowaniem jej oraz ma negatywne skutki na konkurencyjność europejskiego wewnętrznego rynku cyfrowego.

Ponadto jesteśmy zdania, że brak jasności prawnej w dyrektywyie doprowadzi do niepewności wielu zeniepokojonych grup interesów oraz może być naruszeniem praw obywateli Unii Europejskiej.”

Komunikat:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1/en/pdf

Źródło informacji:

Dodaj komentarz